عباس گودرزی:آقای مطهری! ما در مجلس نماینده تَر نداریم!

شهر ایما – سرویس خبر: فریادهای عباس گودرزی بر سر نایب رئیس مجلس:

آقای مطهری! ما در مجلس نماینده تَر نداریم!

ارسال دیدگاه

*