ﭘﻴﺎﻡ ﺗﺒﺮﻳﻚ اﻫﺎﻟﻲ ﺷﻬﺮ اﻳﻤﺎ ﺑﺮاﻱ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎﻥ

ﺷﻬﺮ اﻳﻤﺎ – ﻫﻴﺎﺕ ﺗﺤﺮﻳﺮﻳﻪ : کلیشه ای است اگر بخواهیم بگوییم که سالی پُر از اتفاقات تلخ و شیرین را پشت سر ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﻳﻢ. پس یک راست می رویم سراغ اصل مطلب، برای ما بچه های شهر ایما، ٩۴، سال متفاوت تری بود. از مهر ماه که یا علی گفتیم، تا امروز که شش ماهی از عمر شهر ایما می گذرد، هر چه سختی بود را به جان خریدیم، چرا که از اول هم قرارمان این بود که برای بودن در کنار شما باید مردانه جنگید و سخت تلاش کرد! راستش را بخواهید بعضی جاهایش خیلی اذیت شدیم اما ناامید که نشدیم هیچ، مردانه تَر جنگیدیم. ما آمده ایم بمانیم و با این چیزها میدان را خالی نمی کنیم! قول می دهیم که بهتر شویم، قول می دهیم در سال میمون، اتفاقات میمون تری برایتان رقم بزنیم، لااقل به سهم خودمان! و آرزویمان را پنهان نمی کنیم که بهکام و بهروز و پیروز باشید، تا هستیم و هستید و هستی هست….

کوچکً شما / بچه های تحریریه شهر ایما

ارسال دیدگاه

*