بازیگر

در سینما اولین گزینه برای نقشی با گویش بروجردی، منم!

شهر ایما – گروه فرهنگ:  اسمش را که جستجو می کنی، عکس های “آزیتا ترکاشوند” پیدا می شود! خودش می گوید دلیلش این است که  در فضای مجازی فعالیت نداشته و باعث شده کمی ناشناخته بماند. او از آن دست بازیگرانی است که در یک سطح مشخصی، بسیار خوب کار کرده است. شاید یکی از

[ ادامه مطلب ]