مسجد جامع بروجرد

چشم و گوش بسته به تماشای تخریب مسجد جامع!

شهر ایما – گروه فرهنگ: کوچه‌پس‌کوچه‌های قدیمی شهر بروجرد را که زیر پا می‌گذاری گنبدی فیروزه‌ای از میان درختان کهن‌سال خیابان‌ها سرافرازی می‌کند تا خود را به رهگذران نشان دهد. گلدسته‌هایی که خبر از اذانی می‌دهند که سالیان سال است گوش مردم شهر را از صدای دلنواز خود پرکرده است. اینجا مسجد جامع شهر بروجرد

[ ادامه مطلب ]