مهرآبادی معاون وزیر راه و شهرسازی

معاون وزیر تجویز کرد؛ مُسکنی برای مَسکن مهر بروجرد!

شهر ایما – سرویس خبر: سایت مسکن مهر بروجرد با جمعیتی نزدیک به ۲۰ هزار نفر حالا برای خود شهری در ابعاد کوچک‌شده با همه کمبودها و محرومیت‌هایش که در کل استان زبانزد جلسات مسئولان شده است. بااینکه بارها ساکنان این سایت برای مطالبات خود تجمعات پراکنده داشته‌اند و خواستار رسیدگی مسئولان به وضعیت این

[ ادامه مطلب ]